RODO REKRUTACJA

RSS

RSS

KLAUZULA INFORMACYJNA*

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY

 

                                                       INFORMACJE PODSTAWOWE

Administrator danych

„INTOP Warszawa” Sp. z o. o.

Ul. Łukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa

Tel. (22) 885 64 31, www.intop.pl

Cele przetwarzania

- Ocena kwalifikacji kandydata do pracy w Spółce na określonym stanowisku.

- Ocena zdolności i umiejętności kandydata potrzebnych do pracy w Spółce na określonym stanowisku.

- Wybór odpowiedniej osoby lub odpowiednich osób do zatrudnienia w Spółce.

Podstawy prawne przetwarzania

- Obowiązek prawny,

- Twoja zgoda,

- Nasz uzasadniony interes.

Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane w imieniu Spółki.

Prawa związane z przetwarzaniem danych

- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych,

- prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

- inne prawa określone w informacji szczegółowej.

Szczegółowe informacje

www.intop.pl/dolacz-do-nas

 

 1.  Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie:

„INTOP Warszawa” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: my).

 Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Łukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa
 • przez e-mail: biuro@intop.pl
 • telefonicznie: 22 885 64 31
 1. Inspektor ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Łukasza Drewny 70, 02-968 Warszawa
 • przez e-mail: iod@intop.pl
 • telefonicznie: 22 885 64 31
 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
 • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.

 Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę - w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • Nasz uzasadniony interes - w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności - jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe jeszcze 2 miesiące od momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

 1. Odbiorcy danych

 Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

 Prawo wycofania zgody

 W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane formularzu kontaktowym) - masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub nasz adres e-mailowy.

 Prawo wniesienia skargi do organu

 Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

WYRAŻENIE ZGODY

Przekazanie nam swoich danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia ewentualnej umowy.

Przekazanie danych innych niż wskazane powyżej, nie jest wymogiem ustawowym, jednakże przekazując je nam wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Brak zgody na przekazanie nam Twoich w/w danych osobowych skutkuje, iż nie będziemy mogli np. przetwarzać Twoich danych osobowych, które dobrowolnie przekazałeś nam np. w CV (Twój wizerunek).

 

*Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).